"MediaWiki:Recentchangestext" 修訂間的差異

出自 淡水維基館
前往: 導覽搜尋
行 1: 行 1:
*熱門:[[Special:Popularpages|淡水相關頁面]]/[[Special:Populartalks|淡水相關討論頁]] | [[Special:Popularusers|使用者頁]]/[[Special:Popularusertalks|使用者討論頁]] | [[Special:Populartwbsballs|站務頁]]/[[Special:Populartwbsballtalks|站務討論頁]] | [[Special:Popularimages|圖片頁]]/[[Special:Popularimagetalks|圖片討論頁]]
+
*熱門:[[Special:Popularpages|淡水相關頁面]]/[[Special:Populartalks|淡水相關討論頁]] | [[Special:Popularusers|使用者頁]]/[[Special:Popularusertalks|使用者討論頁]] | [[Special:Populartamsui|站務頁]]/[[Special:Populartwbsballtalks|站務討論頁]] | [[Special:Popularimages|圖片頁]]/[[Special:Popularimagetalks|圖片討論頁]]
 
*幫助:[[使用說明:Wiki編輯語法|Wiki語法]] | [[使用說明:上傳圖檔|上傳圖檔]] ... [[使用說明:目錄|More]]
 
*幫助:[[使用說明:Wiki編輯語法|Wiki語法]] | [[使用說明:上傳圖檔|上傳圖檔]] ... [[使用說明:目錄|More]]
 
*社群:[[ThisSite:編輯討論區|編輯討論]] | [[ThisSite:頁面品質加強計畫|頁面加強]] | [[特殊:Recenttalks|最近討論]]
 
*社群:[[ThisSite:編輯討論區|編輯討論]] | [[ThisSite:頁面品質加強計畫|頁面加強]] | [[特殊:Recenttalks|最近討論]]
 
*工具:[[特殊:新頁面|新頁面]] | [[特殊:新建文件|新圖片]]
 
*工具:[[特殊:新頁面|新頁面]] | [[特殊:新建文件|新圖片]]

於 2013年11月3日 (日) 22:56 的修訂